Remmers Epoxy BS 2000 kieselgrau / štěrkově šedá (A+B) 5KG + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 600105
Neohodnoceno
Značka: Remmers
2 670 Kč 2 207 Kč bez DPH
K odeslání do 5-10 prac. dnů
Možnosti doručení

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE SLOŽKA A i B

Pigmentovaná, základová a mnohostranně použitelná, vodou emulgovatelná, dvousložková epoxidová pryskyřice.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

  • Adhezní můstek na starých povlacích z epoxidové pryskyřice a nenasákavých minerálních a keramických podkladech
  • Penetrace pro minerální podklady v WDD systému

Vlastnosti:

  • Vynikající přilnavost na mnoha podkladech, včetně hladkých a jemně pórovitých
  • Propouští vodní páry
  • Odolná proti střídání nízkých a vysokých teplot
  • Mírný zápach

 

Složka A
Signální slovo: Nebezpečí
 
 
 
Údaje o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H373 Může způsobit poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.

Bezpečnostní pokyny

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Složka B 
Signální slovo: Varování

 

Údaje o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: