VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Remmers SP Fill Q3 / Schimmel Sanierspachtel fein 20KG + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 40920.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
1 971 Kč 1 629 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Jemná minerální plošná stěrka a štuková omítka s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

 • K vyhlazení (vystěrkování) kapilárně aktivních omítek regulující vlhkost a protiplísňových vnitřních zateplovacích desek z křemičitanu vápenatého
 • Pro vytvoření jemných, hladkých omítnutých ploch v interiéru před následnou aplikací nátěrů
 • Během vytváření na vápenokřemičitých deskách strukturálních povrchů typu Q1 – Q3

Vlastnosti

 • Kapilárně vodivá (nasákavá) a difúzně otevřená (prodyšná)
 • Necitlivá na vlhkost
 • Dokonale vyhladitelná s vysokou přilnavostí
 • Odolná růstu řas
 • Zrnitost ≤ 0,1 mm
 • Lze nanášet v jednotlivých vrstvách ≤ 2 mm
 • Schopná nanášení tzv. do ztracena
 • Na vápenokřemičité desky aplikovatelná bez penetračního nátěru
 • Materiál třídy A1
 • Pevnost v tlaku: CS II

Signální slovo: Nebezpečí

   

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními př
edpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: