VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Remmers SP Prep / Vorspritzmörtel - sanační omítkový podhoz dle WTA 30KG + dárek k objednávce nad 1000Kč

Kód: 40030.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
1 038 Kč 858 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Síranovzdorný omítkový podhoz dle WTA

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití:

  • Příprava podkladu pod minerální omítky
  • Vyrovnání různých nasákavostí podkladu pod omítku, např. u porézních cihel, kamenu a smíšeného zdiva
  • Adhezní můstek na hutné a málo nasákavé podklady, např. vnitřní izolační stěrky, betonu, hladké cihly apod.

Vlastnosti:

  • Vynikající přídržnost
  • Síranům vysoce odolné pojivo
  • Zrno ≤ 3,3 mm
  • Průnik vody h > 5 mm
  • Pevnost v tlaku: CS IV
  • Třída reakce na oheň A1

 

Spotřeba:cca 4 - 6 kg/m2

Signální slovo: Nebezpečí

 

 
Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními př
edpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: