Remmers Epoxy BH 100 1KG + dárek k objednávce nad 1000Kč

Kód: 636001
1 hodnocení
Značka: Remmers
805 Kč 665 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Univerzálně použitelná transparentní epoxidová pryskyřice bez rozpouštědel

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

Nepigmentované pojivo z epoxidové pryskyřice použitelné jako impregnace, základová penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstva a pro výrobu tlaku odolných malt, litých povlaků, jakož i pro zasypávané povlaky:

Příklady použití:

 • Supermarkety
 • Dílny
 • Silně frekventovaná schodiště
 • Skladovací haly
 • Montážní prostory
 • Skladovací prostory pro těžké zboží
 • Haly pro těžká vozidla, jako jsou nákladní automobily a letadla

Údaje o výrobku

                                    Složka A          Složka B          Směs

Hustota (25°C):             1,07 g/cm3        0,97 g/cm3        1,08 g/cm3

Viskozita (25°C):              900 mPas         50 mPas           450 mPas

1:10 malta*

Pevnost v tlaku:                                 67 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu:                   23 N/mm2

*Malta z epoxidové pryskyřice s normovaným pískem

Vlastnosti výrobku

Transparentní dvousložková epoxidová tekutá pryskyřice na bázi Bisphenolu A/F:

 • Nízká viskozita
 • Dobrá penetrační schopnost
 • Bez změkčovadel
 • Bez nonylfenolů a alkylfenolů
 • Vysoce mechanicky zatížitelná
 • Odolná proti chemickému zatížení

Podklad

Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, soudržný, bez prachu, zbytků oleje, tuků, pozůstatků gumy a jiných substančních materiálů, které by mohli způsobit dělící účinek. Pevnost povrchu podkladu v tahu musí být v průměru 1,5 N/mm2, pevnost v tlaku min. 25 N/mm2.

Podklady musejí mít ustálenou zbytkovou vlhkost a musejí být při jejich používání chráněny před vlhkostí z negativní strany.

 • Beton max. 4 % hmotnostních
 • Cementový potěr max. 4 % hmotnostních
 • Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostních
 • Magnezitový potěr 2 – 4 % hmotnostních

U anhydritového a magnezitového potěru je nutné zamezit průniku vlhkosti ze stavebních součástí nebo z půdy.

Příprava podkladu

Podklad je nutné připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkovým tryskáním nebo broušením diamantem tak, aby splňoval uvedené požadavky. Trhliny nebo vadná místa v podkladu je třeba vyplnit pomocí Remmers systému PCC nebo epoxidovými maltami Remmers.

Příprava:

Tvrdidlo (složka B) se přidá do základní hmoty (složka A). Intenzivně promíchat pomocí pomalu běžícího míchadla (cca. 300 - 400 otáček/min.). Přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat.

U plněných systémů se do směsi epoxidové pryskyřice za pomalého míchání přidá plnivo v množství odpovídajícím aplikaci a vše se znovu důkladně promíchá.

Hotová směs se přímo nanese na připravené plochy a rozprostře se pomocí vhodných prostředků.

Mísící poměr:  71 : 29 hmotnostních dílů

Zpracování

Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu cca 25 minut. Vyšší teploty dobu zpracovatelnosti zkracují, nižší ji prodlužují.

Pokyny pro zpracování:

Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (viz níže - Osobní ochranné vybavení).

Způsob nanášení

Podle aplikace pomocí gumové stěrky, zubové gumové stěrky, zubové rakle, epoxidového válečku nebo hladítka.

Čekací doby

Čekací doby mezi jednotlivými pracovními kroky by při 20 °C měly činit minimálně 12 hodin a maximálně 2 dny. Při čekacích dobách nad 48 hodin se povrch předchozího pracovního kroku musí začerstva posypat vysušeným křemičitým pískem. Uvedená doba se vyššími teplotami zkracuje a nižšími prodlužuje.

Teplota při zpracování

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 8°C, maximálně 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu musí být minimálně 3°C nad teplotou rosného bodu.

Doba schnutí

Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu: pochozí po 1 dni, mechanicky zatížitelný po 3 dnech, plně zatížitelný po 7 dnech. Při nižších teplotách déle. Během procesu vytvrzování (cca 24 hodin při 20°C) chránit nanesený materiál před vlhkostí, protože by mohlo dojít k vadám v povrchu nebo  snížení přilnavosti k podkladu.

Příklady použití

Impregnace / zpevnění:

Čistá epoxidová pryskyřice se naředí 20 % prostředkem Verdünnung V 101 a nanese na plochu až do úplného nasycení pomocí vhodného prostředku, např. gumové stěrky se rozprostře a válečku na epoxidy zapraví řádně do podkladu.

Spotřeba podle podkladu a aplikace cca 0,30 – 0,50 kg/m2 epoxidové pryskyřice.

Základní nátěr:

Čistá pryskyřice se nanese sytě na plochu. Pomocí vhodných prostředků, např. gumové stěrky se rozprostře tak, aby byly všechny póry podkladu zcela vyplněny. Následně se převálečkuje pomocí válečku na epoxidy.

Spotřeba podle podkladu a aplikace cca 0,30 – 0,50 kg/m2.

Vyrovnávací vrstva/škrábaná tmelicí vrstva:

Materiál naplněný až do poměru 1:1 podle hmotnostních dílů se pomocí lžíce (hladítka) nanese na plochu opatřenou základním nátěrem a je-li to nutné, odvzdušní ježatým válečkem.

Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,85 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 0,85 kg/m2 Selectmix 05.

Lité a plněné povlaky:

Materiál naplněný až do poměru 1:1,5 podle hmotnostních dílů se nanese na plochu opatřenou základním nátěrem a rozprostře pomocí nerezového zubového hladítka nebo zubové gumové stěrky a odvzdušní ježatým válečkem.

Spotřeba na1,5 mm tloušťky vrstvy: cca 1,00 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 1,50 kg/m2 Selectmix SBL.

Kapalinám odolný epoxidový potěr:

Materiál naplněný až do poměru 1:5 podle hmotnostních dílů se pomocí nerezového hladítka rozprostře a vyhladí.

Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,4 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 2,0 kg/m2 Selectmix 25.

Epoxidový potěr s otevřenými póry:

Materiál naplněný až do poměru 1:10 podle hmotnostních dílů se pomocí nerezového hladítka rozprostře a vyhladí.

Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,2 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 2,0 kg/m2 Selectmix 25.

Pracovní nástroje, čištění

Nerezové hladítko, zubové nerezové hladítko, gumová stěrka, váleček na epoxidy, ježatý váleček, míchadlo případně míchačka s nuceným oběhem.

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit hned ještě v čerstvém stavu pomocí produktu V 101.

Upozornění

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit. Stálé mechanické zatížení vede k opotřebení povrchu nátěru. Nevhodné pro vozidla s kovovými nebo polyamidovými koly!

Rozdílná savost minerálních podkladů může způsobovat nejednotný finální vzhled (strakatost). Při působení UV a povětrnostních vlivů nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé. 

Balení, spotřeba, skladovatelnost

Balení: bílý plechový obal uvnitř lakovaný 1kg, 2,5 kg, 10 kg a 25 kg.

Spotřeba: podle druhu použití mezi 0,2 – 0,85 kg/m2.

Skladovatelnost: V originálním obalu, uzavřené a nesmíchané, skladované v chladu, avšak nad bodem mrazu min. 12 měsíců.

Složka A
Signální slovo: Varování

  

Údaje o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními mezinárodními předpisy.
 
Složka B
Signální slovo: Nebezpečí
   
 
Údaje o nebezpečnosti

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození jater a imunitního systému a gastrointestinálního traktu při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Bezpečnostní pokyny
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: