Remmers Epoxy BS 3000 SG silbergrau / štříbřitě šedá (A+B) 10KG + dárek v hodnotě až 200Kč k objednávce

Kód: 638210
1 hodnocení
Značka: Remmers
5 489 Kč 4 536 Kč bez DPH
K odeslání do 5-10 prac. dnů
Možnosti doručení

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE SLOŽKA A i B

Hedvábně lesklá, vodou emulgovatelná dvousložková epoxidová pryskyřice pro široké spektrum použití.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

Pro různorodé namáhání ve vnitřních a venkovních prostorách. Dalším přidáním plniva Remmers Selectmix SBL (stupeň plnění 1:1,5) lze provést velmi úsporné, paropropustné lité stěrky s vysokou pevností.

Vlastnosti výrobku

Pigmentované, dvousložkové, vodou emulgované, mnohostranně použitelné pojivo z epoxidové pryskyřice:

  • Hedvábně lesklé
  • Bez zápachu
  • Schopné difúze vodních par
  • Plnitelné
  • Možnost mechanického a chemického zatížení
  • Pojízdné
  • Možnost protiskluzového provedení
  • Fyziologicky nezávadné Vhodné pro interiéry
Složka A
Signální slovo: Nebezpečí
 
Údaje o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny 

P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Složka B
Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: