Remmers Epoxy ST 100 (A+B) 10KG + dárek v hodnotě až 200Kč k objednávce

Kód: 116010
Neohodnoceno
Značka: Remmers
4 769 Kč 3 941 Kč bez DPH
K odeslání do 5-10 prac. dnů
Možnosti doručení

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE SLOŽKA A i B

Mnohostranně použitelná dvousložková penetrační pryskyřice bez obsahu nonylfenolů a rozpouštědel.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

Nepigmentované pojivo z epoxidové pryskyřice použitelné jako impregnace, základová penetrace, adhezní můstek,vyrovnávací vrstva a pro výrobu tlaku odolných malt, litých povlaků, jakož i pro zasypávané povlaky:

Příklady použití:

 • Supermarkety
 • Dílny
 • Silně frekventovaná schodiště
 • Výrobní haly
 • Montážní oblasti
 • Haly loděnic
 • Skladovací prostory pro těžké náklady

Údaje o výrobku

                                   Složka A          Složka B          Směs

Hustota (25°C):             1,07 g/cm3        0,97 g/cm3        1,08 g/cm3

Viskozita (25°C):           900 mPas         50 mPas           750 mPas

1:10 malta*

Pevnost v tlaku:                                 42 N/mm2

Pevnost ohybu a tahu:                        11 N/mm2

*Malta z epoxidové pryskyřice a písku

Vlastnosti výrobku

Transparentní dvousložková epoxidová kapalná pryskyřice na bázi Bisphenolu A

 • Nízká viskozita
 • Dobrá penetrační schopnost
 • Bez změkčovadel
 • Bez nonylfenolů a alkylfenolů
 • Odolná proti vysokému mechanickému zatížení
 • Odolná proti chemickému zatížení

Podklad

Podklad musí být nosný, tvarově stabilní, pevný, nesmí obsahovat volné části, prach, oleje, tuky, oděr z pryže a jiné substance působící jako dělící prvky. Pevnost povrchu podkladu v tahu musí činit v průměru 1,5 N/mm2, pevnost v tlaku min. 25 N/mm2.  Podklady musejí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vlhkosti zespodu.

 • Beton max. 4 % váhy
 • Cementová stěrka max. 4 % váhy
 • Anhydritová stěrka max. 0,3 % váhy
 • Magnezitová stěrka 2 – 4 % váhy

V anhydritové a magnezitové stěrce je třeba bezpodmínečně vyloučit průnik vlhkosti ze stavebních součástí nebo z půdy.

Příprava podkladu

Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkovým tryskáním nebo broušením diamantem, tak, aby splňoval uvedené požadavky. Trhliny nebo vadná místa v podkladu je třeba vyplnit pomocí prostředku Remmers PCC System nebo Remmers EP Mörteln (epoxidové malty).

Příprava

Do základní hmoty přidat vytvrzovací prostředek. Intenzivně promíchat pomocí pomalu se rozbíhajícího míchadla (max. 300 - 400 otáček/min.). Přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat. U plněných systémů se do směsi epoxidové pryskyřice se pomalého míchání přidá plnivo v množství odpovídajícím aplikaci, vše se znovu důkladně promíchá a nanese a rozprostře na plochu pomocí vhodných pomůcek.

 

Poměr směsí:  75:25 hmotnostních dílů

Zpracování: Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu cca 25 minut. Vyšší teploty dobu zpracovatelnosti zkracují, nižší ji prodlužují.

 

Pokyny pro zpracování

Při zpracování dbejte na vhodné ochranné prostředky ( viz také osobní ochranné prostředky ).

Způsob nanášení: Podle aplikace pomocí gumové stěrky, epoxidového válečku nebo hladítka.

Čekací doby: Čekací doby mezi jednotlivými pracovními kroky by při 20°C měly činit minimálně 12 hodin a maximálně 2 dny. Při čekacích dobách nad 48 hodin se povrch předchozího pracovního kroku musí posypat ohněm sušeným křemičitým pískem. Uvedená doba se vyššími teplotami zkracuje a nižšími prodlužuje.

Teplota při zpracování

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 8°C, maximálně 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu musí být minimálně 3°C nad rosným bodem.

Doba schnutí

Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu: pochůzný po 1 dni, mechanicky zatížitelný po 3 dnech, zcela vytvrdlý po 7 dnech. Při nižších teplotách déle.

Během procesu tvrdnutí (cca 24 hodin při 20°C) chránit nanesený materiál před vlhkem, protože jinak mohou vznikat poruchy povrchu a snížení přilnavosti.

Příklady použití

Impregnace/zpevnění:

Čistá pryskyřice se naředí 20 % prostředkem Remmers Verdünnung V 101 a nanáší se na plochu až do úplného nasycení, rozptýlí se pomocí vhodného prostředku, např. gumovou stěrkou, a pak se pomocí epoxidového válečku zapracuje do podkladu.

Spotřeba podle podkladu a aplikace cca 0,30 – 0,50 kg/m2 epoxidové pryskyřice.

Základní nátěr:

Čistá pryskyřice se nanese sytě na plochu. Pomocí vhodných prostředků, např. gumové stěrky, se rozptýlí, takže se objem pórů podkladu zcela vyplní. Následně se zapracuje pomocí epoxidového válečku do podkladu.

Spotřeba podle podkladu a aplikace cca 0,30 – 0,50 kg/m2.

Vyrovnávací vrstva/Škrábaná tmelicí vrstva

Materiál naplněný až do poměru 1:1 podle hmotnostních částí se pomocí hladítka nebo špachtle nanese na plochu upravenou základním nátěrem a případně se doupraví pomocí ostnatého válce.

Spotřeba na mm tloušťky vrstvy: cca 0,85 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 0,85 kg/m2 Remmers SelectMix 05.

Lité a zasypávané povlaky

Materiál naplněný až do poměru 1:1,5 podle hmotnostních částí se nanese na plochu upravenou základním nátěrem a rozptýlí pomocí ozubené lžíce nebo ozubenou gumovou stěrkou a doupraví se pomocí ostnatého válce

Spotřeba na mm tloušťky vrstvy: cca 1,00 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 1,50 kg/m2 Remmers SelectMix SBL.

Kapalinám odolný epoxidový potěr:

Materiál naplněný až do poměru 1:5 podle hmotnostních částí se pomocí hladicí lžíce nanese a vyhladí.

Spotřeba na mm tloušťky vrstvy: cca 0,3 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 1,5 kg/m2 Remmers SelectMix 25.

Epoxidová stěrka s otevřenými póry:

Materiál naplněný až do poměru 1:10 podle hmotnostních částí se pomocí hladicí lžíce nanese a vyhladí.

Spotřeba na mm tloušťky vrstvy: cca 0,2 kg/m2 epoxidové pryskyřice a 2,0 kg/m2 Remmers SelectMix 25.

Pracovní nástroje, čištění

Hladicí lžíce, ozubená lžíce, gumová stěrka, epoxidový váleček, ostnatý válec, míchací přístroj, případně míchačka s nuceným oběhem..

Přesnější údaje najdete v nástrojovém programu firmy Remmers.

Pracovní nástroje a případné znečištění vyčistit hned pomocí prostředku V 101.

Upozornění

Všechny výše uvedené parametry a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek ( 20°C).

Při zpracování na staveništi mohou nastat odlišné hodnoty, jakož i stupně naplnění a spotřeby, které se liší od údajů v technickém listu.

Brusné mechanické zatížení způsobuje stopy po opotřebení. Není vhodné pro vozidla s kovovými nebo polyamidovými pneumatikami!

Pro souvislé plochy je nutno použít jen nátěry stejného čísla šarže, protože může dojít k jemným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

Kvůli rozdílné sací kapacitě minerálních podkladů působí impregnované skvrny strakatě.

Pod vlivem UV a povětrnostních podmínek nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stabilní.

Balení, spotřeba, skladovatelnost

Balení: bílý plechový obal 2,5 kg, 10 kg a 25 kg

Spotřeba: podle aplikace mezi 0,2 – 0,85 kg/m2.

Skladovatelnost: V originálním obalu, uzavřené a nesmíchané, při skladování bez působení mrazu, ale v chladu 9 měsíců.

Složka A
Signální slovo: Varování
  
 
Údaje o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 
Složka B
Signální slovo: Varování
 
  
 
Údaje o nebezpečnosti

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: