Remmers IR Epoxy 100 / Injektionsharz 100 1KG + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 94401.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
1 154 Kč 954 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Dvousložková injektážní epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

K utěsnění trhlina k injektáži betonových stavebních dílců. K uzavření trhlin v betonových a mazaninových plochách a k přilepení dutin v mazaninových podlahách.

Vlastnosti výrobku

Injektionscharz 100 je na základě nízké viskozity, velmi dobré adhezní pevnosti a pevnosti ve střihu spojené s nadprůměrnou schopností pronikat vysoko do kapilár vhodný pro utěsňovací práce a beztlaké injektáže všeho druhu.

Údaje o výrobku

Údaje o výrobku v dodávaném stavu:

                                             Složka A          Složka B            Směs

Hustota: g/cm3                       1,13                 0,87                 1,07

Viskozita při 20°C:mPa .s         550                  75                    100

Obsah pevné fáze:                   100 hm%          100 hm%         100 hm%

Bod vzplanutí:                          142°C              108°C              120°C

Zápach:                                   neutrální           aminový         lehce aminový

Poměr míchání:                        100 hmotn.dílů : 28 hmotn. dílům

                                               100 objem.dílů : 36 objem. dílům

Zpracovatelnost:                      1 kg vsázky

                                              90 min při +8°C

                                              60 min při +23°C

                                              40 min při +28°C

Vyšší teploty a větší objem nasazení zkracují dobu přípravy, nižší teploty jí prodlužují.

Údaje o výrobku po vytvrzení:

Pevnost v tahu:                        51 N/mm2 po 7 dnech při +23°C

Adhezní pevnost v tahu:           7,4 N/mm2 po 7 dnech při +23°C

Pevnost ve střihu:                    16,8 N/mm2 po 7 dnech při +23°C

Příprava podkladu

Trhlinu v celé délce vyčistěte stlačeným vzduchem bez olejů. Na svislých plochách trhlinu vyplnit epoxidovou maltou Remmers Reparaturmörtel EP 2K. Otvory pro pakry vyvrtejte s obou stran podél trhliny přesazené o polovinu tloušťky stavebního dílu pod úhlem 45 stupňů ve vzdálenosti odpovídající polovině tloušťky stavebního dílu směrem ke středu trhliny. Hloubka otvoru by měla být min. 70% tloušťky stavebního dílu, průměr v závislosti na těsnicích kroužcích, příp. použitých pakrech. Nasaďte a upevněte těsnicí kroužky.

Zpracování

Obě složky se dodávají společně ve speciálních nádobách, balené zvlášť, a jsou baleny ve správném poměru. Příprava směsi se uskutečňuje podle návodu DBV (Spolku německých betonářů) „Použití reakčních pryskyřic v betonářství- díl 3.2 – Zpracování reakčních pryskyřic na betonu". Složku B - tužidlo - je třeba beze zbytku vmíchat do složky A- pryskyřice. U menších množství (do 10 l) je třeba využít malou míchačku, využívající principu protiproudu. Jako pohon je možno použít vrtačku s max. 400 otáčkami za minutu. Je třeba dodržet minimální míchací dobu 2 minuty. Čím větší je míchané množství a čím vyšší hodnotu viskozity mají složky, tím déle se musí míchat. Vytváření šmouh naznačuje nedostatečné míchaní. Zvláště při různě viskózních složkách je třeba stále stírat usazeniny na kraji nádoby, na dně a na míchacím zařízení a znovu je přivádět do míchané hmoty. Nakonec je třeba rozmíchanou hmotu přelít do zvláštní nádoby a znovu promíchat.

Tím je směs připravená ke  zpracování. Aplikace injektážního materiálu se provádí pomocí injektážního čerpadla s manometrem a regulovatelným tlakem. Směr injektáže u svislých ploch: zdola nahoru, přičemž těsnicí kroužek, ležící nahoře, slouží jako odvzdušňovací a kontrolní otvor. U vodorovných ploch se postupuje obdobně. Po vytvrzení injektážní pryskyřice těsnicí kroužky odstraňte a vyvrtané otvory uzavřete epoxidovou maltou Remmers Reparaturmörtel EP 2K.

Teplota zpracování:

Teplota okolního vzduchu a teplota podkladu by neměla být nižší než 8°C. Vytvrzování se při vyšších teplotách urychluje, při nižších zpomaluje.

Pracovní nářadí a čištění

Vrtačka s míchadlem na protiběžném principu, injektážní přístroje, ruční pákový lis, vrtací kladivo. Pracovní zařízení a případné znečištění očistit v čerstvém stavu ředidlem V 101. Pracujte v ochranných rukavicích!

Balení, spotřeba, skladovatelnost

Balení: 1 kg, plechové nádoby

Spotřeba: 1,1 kg/l dutiny

Skladovatelnost: V originálních nádobách, uzavřené a nesmíchané, chráněné proti mrazu minimálně 9 měsíců.

Složka A
Signální slovo: Varování
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktn čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 

Složka B

Signální slovo: Varování

 

 

Údaje o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: